MÄÄRITELMÄT

Palvelu ja sen osiot

Rendoor on palvelu, josta voi vuokrata vapaa-ajan välineitä. Rendoor Oy toimii sivuston ylläpitäjänä. Palvelu muodostuu osaksi myös ulkopuolisista henkilöistä/yrityksistä, jotka tarjoavat palveluitaan asiakkaille. Rendoor Oy:n tehtävä on mahdollistaa tältä osin alusta, jossa asiakkaan ja ulkoisen palveluntarjoajan välinen interaktio tapahtuu.

Asiakas

Palvelun käyttäjää kutsutaan näissä ehdoissa Asiakkaaksi. Palvelun Asiakkaaksi voi rekisteröityä jokainen yritys, jolla on suomalainen y-tunnus sekä jokainen yksityishenkilö, jolla on suomalainen henkilötunnus. 

Varaamalla palvelun Asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot itseään sitoviksi ja vastaa niiden noudattamisesta. Samalla syntyy sopimus Asiakkaan ja Rendoor Oy:n välillä.

Asiakas vastaa Palvelun käytöstä ja valtuuttaa ne henkilöt tai yritykset, jotka ovat oikeutettuja käyttämään Palvelua Asiakkaan nimissä. Käyttöoikeus ei muulla tavoin ole siirrettävissä toiselle Asiakkaalle ilman Rendoor Oy:n suostumusta. Yrityksen luovutukseen tai fuusioitumiseen toiseen yritykseen liittyvät mahdolliset muutokset käyttöoikeuksiin ovat Asiakkaan vastuulla.

RENDOOR OY:N VELVOLLISUUDET JA VASTUU

Rendoor Oy voi tilapäisesti keskeyttää (käyttökatko) Palvelun muutos- tai korjaustöiden tai järjestelmän ylläpidon aiheuttamien toimenpiteiden johdosta. Asiakkaan on syytä ottaa huomioon katkoksen vaikutukset omaan viestintäänsä (viestintäkatkosten vaikutuksia säännellään mm. laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa).

Rendoor Oy ei vastaa teknisen vian aiheuttamasta käyttökatkosta, sisältöaineiston viivästymisestä, katoamisesta, vahingoittumisesta, tai väärinohjautumisesta Asiakkaalle aiheutuvasta vahingosta.

Rendoor Oy ei ole vastuussa palveluiden käytöstä johtuviin tapaturmiin, aineellisiin vahinkoihin tai henkilövahinkoihin.

Rendoor Oy ei ole velvollinen korvaamaan minkäänlaisia vahinkoja (ml. terveyteen- ja taloudelliset liittyvät), jotka syntyvät ulkoisen vuokralleantajan ja vuokraajan välillä (ml. vuokraukset).

ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET JA VASTUU

Asiakas vastaa omasta turvallisuudestaan itse Rendoor Oy:n/ulkoisen vuokralleantajan palveluita käyttäessä. 

Asiakas vastaa itse ulkoisen vuokralleantajan tunnistamisessa ja viestinnästä tämän kanssa.  

Asiakas vastaa edellä todetun mukaisesti Palvelun avulla tai kautta lähettämänsä tai muuten käsittelemänsä aineiston sisällöstä ja esitysmuodosta.

Asiakas on vastuussa vuokrattavan palvelun kunnosta, kuten soutuveneen vesikelpoisuudesta. Vahingoittunutta palvelua ei saa käyttää, vaan siitä tulee tehdä ilmoitus ulkoiselle vuokranantajalle/Rendoor Oy:lle. 

Mikäli Asiakkaan vuokraama asia, kuten soutuvene katoaa/tuhoutuu, on hänen oltava viipymättä yhteydessä ulkoiseen vuokranantajaan/Rendoor Oy:seen. Mikäli Asiakas laiminlyö tämän ilmoituksen, kantaa Asiakas riskin hänelle palvelun väärinkäytöstä aiheutuvasta taloudellisesta vahingosta.

Asiakas vastaa niiden laitteiden, ohjelmistojen ja viestintä- sekä tietoliikenneyhteyksien kustannuksista, toiminnasta sekä tietoturvasta, joilla hän käyttää Palvelua.

Asiakkaan on huolehdittava, ettei varattava palvelu(/tavara) ole huonommassa kunnossa kuin ennen palvelua. Lisäksi asiakkaan tulee huolehtia varattavan palvelun huolellisesta lukitsemisesta/ohjeiden mukaisesta loppusijoituksesta käytön jälkeen.

Kirjaudu sisään

Rekisteröidy

Palauta salasana

Anna käyttäjänimesi tai sähköpostiosoitteesi, saat linkin uuden salasanan luomiseen sähköpostitse.

Membership

An active membership is required for this action, please click on the button below to view the available plans.