MÄÄRITELMÄT

Palvelu ja sen osiot

Rendoor on palvelu, josta voi vuokrata vapaa-ajan välineitä.

Palvelun tuottaminen ja osapuolet

Ylläpitäjä ja toimittaja

Palvelun tuottaa ja toimittaa Rendoor Oy

Rendoor Oy 

3139605-2

Suomi

Asiakas

Palvelun käyttäjää kutsutaan näissä ehdoissa Asiakkaaksi. Palvelun Asiakkaaksi voi rekisteröityä jokainen yritys, jolla on suomalainen y-tunnus sekä jokainen yksityishenkilö, jolla on suomalainen henkilötunnus. 

Varaamalla palvelun Asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot itseään sitoviksi ja vastaa niiden noudattamisesta. Samalla syntyy sopimus Asiakkaan ja Rendoor Oy:n välillä.

Asiakas vastaa Palvelun käytöstä ja valtuuttaa ne henkilöt tai yritykset, jotka ovat oikeutettuja käyttämään Palvelua Asiakkaan nimissä. Käyttöoikeus ei muulla tavoin ole siirrettävissä toiselle Asiakkaalle ilman Rendoor Oy:n suostumusta. Yrityksen luovutukseen tai fuusioitumiseen toiseen yritykseen liittyvät mahdolliset muutokset käyttöoikeuksiin ovat Asiakkaan vastuulla.

PALVELUSSA OLEVA AINEISTO

Rendoor Oy ei valvo Palveluun välittämiensä viestien sisältöä lukuun ottamatta viestien ja liitetiedostojen virus- ja haittaohjelmatarkastusta. Viestien ja niiden mahdollisesti sisältämien linkkien muodosta ja sisällöstä sekä tietojen oikeellisuudesta vastaa viestin lähettäjä tai aineiston Palveluun toimittanut osapuoli eli Asiakas.

Rendoor Oy:llä on oikeus käsitellä Palvelussa olevaa aineistoa Palvelun hallinnoimista varten.

Asiakas huolehtii siitä, että Palveluun tuotu aineisto linkkeineen ovat lain ja hyvän tavan mukaisia eivätkä loukkaa tekijänoikeuksia tai ole muuten lainvastaisia.

Asiakas vastaa siitä, ettei tuo Palveluun aineistoa, joka sisältää viruksia tai muita järjestelmän toimintaa haittaavia ominaisuuksia, sekä siitä, ettei hän levitä tai muuten haittaa aiheuttavalla tavalla käsittele tällaista aineistoa.

Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua lainvastaisen tai immateriaalioikeuksia loukkaavan sisällön, haittaa aiheuttavien tai häiritsevien viestien, kuten roskapostin, ketjukirjeiden tai tilaamattomien massapostitusten lähettämiseen.

Väärinkäytösten havaitsemisen jälkeen Asiakas voidaan sulkea pois palvelusta ja rikoksen tunnusmerkkien täyttyessä väärinkäytöksestä tehdään rikosilmoitus.

Jos Asiakkaan toimittaman aineiston sisältö on käyttöehtojen vastainen, Rendoor Oy ei ole velvollinen toimittamaan Palvelua tälle.

Mikäli ilmenee, että Palveluun toimitettu aineisto tai sisältö loukkaa toisen immateriaalioikeuksia, on lain tai näiden käyttöehtojen vastainen taikka voi muuten aiheuttaa vahinkoa, Rendoor Oy:llä on oikeus poistaa kyseinen aineisto tai sisältö.

RENDOOR OY:N VELVOLLISUUDET JA VASTUU

Rendoor Oy voi tilapäisesti keskeyttää (käyttökatko) Palvelun muutos- tai korjaustöiden tai järjestelmän ylläpidon aiheuttamien toimenpiteiden johdosta. Asiakkaan on syytä ottaa huomioon katkoksen vaikutukset omaan viestintäänsä (viestintäkatkosten vaikutuksia säännellään mm. laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa).

Rendoor Oy ei vastaa teknisen vian aiheuttamasta käyttökatkosta, sisältöaineiston viivästymisestä, katoamisesta, vahingoittumisesta, tai väärinohjautumisesta Asiakkaalle aiheutuvasta vahingosta.

Rendoor Oy ei ole vastuussa palveluiden väärinkäytöstä johtuvaan tapaturmaan, aineellisiin vahinkoon tai henkilövahinkoon.

ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET JA VASTUU

Asiakas vastaa omasta turvallisuudestaan itse Rendoor Oy:n palveluita käyttäessä. 

Asiakas vastaa edellä todetun mukaisesti Palvelun avulla tai kautta lähettämänsä tai muuten käsittelemänsä aineiston sisällöstä ja esitysmuodosta.

Asiakas on vastuussa vuokrattavan palvelun kunnosta, kuten soutuveneen vesikelpoisuudesta. Vahingoittunutta palvelua ei saa käyttää, vaan siitä tulee tehdä ilmoitus Rendoor Oy:lle. 

Mikäli Asiakkaan vuokraama asia, kuten soutuvene katoaa, on hänen oltava viipymättä yhteydessä Rendoor Oy:seen. Mikäli Asiakas laiminlyö tämän ilmoituksen, kantaa Asiakas riskin hänelle palvelun väärinkäytöstä mahdollisesti aiheutuvasta taloudellisesta vahingosta.

Asiakas vastaa niiden laitteiden, ohjelmistojen ja viestintä- sekä tietoliikenneyhteyksien kustannuksista, toiminnasta sekä tietoturvasta, joilla hän käyttää Palvelua.

Asiakkaan on huolehdittava, ettei varattava palvelu ole huonommassa kunnossa kuin ennen palvelua. Lisäksi asiakkaan tulee huolehtia varattavan palvelun huolellisesta lukitsemisesta käytön jälkeen.

Kirjaudu sisään

Rekisteröidy

Palauta salasana

Anna käyttäjänimesi tai sähköpostiosoitteesi, saat linkin uuden salasanan luomiseen sähköpostitse.

Membership

An active membership is required for this action, please click on the button below to view the available plans.